Museum of Lao Cai

Address:Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Lào Cai
Tell:0203842405
Fax:0203842405
Email:baotang-svhttdl@gov.vn