Synthesis of Quang Binh Museum

Synthesis of Quang Binh Museum

Address:phường Hải Đình, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình
Tell:+84.232.3822653
Fax:+84.232.3822653
Email:baotangquangbinh@gmail.com

Đang trong giai đoạn thi công phần trưng bày cố định của nhà bảo tàng.