TayNinh Museum

TayNinh Museum

Address:Số 44 A, đường Hoàng Lê Kha, khu phố 3, phường 3, Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh., Thị xã Tây Ninh, Tây Ninh
Tell:+84.0276.3822562
Email:baotangtayninh95@gmail.com
Website:http://baotang.tayninh.gov.vn/

   

  Bảo tàng Tây Ninh được thành lập ngày 09/09/1980, nằm trong hệ thống Bảo tàng Quốc gia. Bảo tàng Tây Ninh 
đã thực sự trở thành
nơi nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hoá vật thể và phi vật thể,
bằng chứng thiêng liêng của vùng Tây Ninh
  Ngoài ra, Bảo tàng Tây Ninh cũng là nơi trưng bày, trình bày các hiện vật và hình ảnh của đất nước Tây Ninh 
và người dân qua từng thời kỳ lịch sử: người Tây Ninh, kháng chiến chống thực dân Tây Ninh Pháp (1945-1954),
Tây Ninh Phong trào đấu tranh của nhân dân trước năm 1930, Chiến tranh biên giới Tây Nam; Giới thiệu về văn
hoá và xã hội các dân tộc: Kinh, Chăm,Khmer, Hoa, Ta Miem trong tỉnh; Đặc điểm chung của tự nhiên và xã hội
của tỉnh Tây Ninh. Phát huy và phổ biến các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của đất nước và các hoạt động của
các lễ hội văn hoá dân tộc, Bảo tàng Tây Ninh đa dạng hóa các hình thức trưng bày, tuyên truyền phối hợp với
các huyện, thành phố, cơ quan và các tổ chức ở các địa phương tổ chức các chương trình điện thoại di động
để kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm; tuyên truyền và giới thiệu di tích lịch sử - văn hoá tại các điểm
trường trong tỉnh; Di tích văn hoá lịch sử-Tây Ninh để phát huy giá trị di tích lịch sử và văn hoá Tây Ninh
và giáo dục truyền thống Tây Ninh quê hương trung dũng kiên cường.