Bảo tàng Binh chủng Thông tin

Địa chỉ:Số 1 Giang Văn Minh, Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại:069.588727

Chủ đề 1: Đảng, Bác Hồ, Quân đội với Bộ đội Thông tin liên lạc:
- Tiểu đề 1: Sự quan tâm của Bác Hồ đối với Bộ đội Thông tin liên lạc.
- Tiểu đề 2: Các chuyên đề thời sự: Đoàn kết Quốc tế; Đoàn kết Quân dân, Văn hóa- Thể thao...
- Tiểu đề 3: Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ quốc phòng đối với Bộ đội Thông tin liên lạc.
Chủ đề 2: Thông tin liên lạc trong buổi đầu dựng nước và giữ nước:
- Tiểu đề 1: Những hình ảnh, hiện vật về thông tin từ xa xưa như: cờ, kèn, tù và, mõ tre...
- Tiểu đề 2: Các hình thức đưa tin khác của các triều đại xưa thường dùng: ngựa, phu trạm đưa thư, chạy chân, mô hình thông tin hỏa đài.
Chủ đề 3: Thông tin liên lạc trong kháng chiến chống Pháp ( 1945- 1954):
- Tiểu đề 1: Tiền thân của ngành Thông tin quân sự Việt Nam.
- Tiểu đề 2: Bộ đội Thông tin ra đời, góp phần bảo vệ trình quyền những năm đầu kháng chiến.
- Tiểu đề 3: Bộ đội Thông tin phục vụ chiến đấu qua một số chiến dịch: Chiến dịch Biên Giới; Trần Hưng Đạo; Hòa Bình...
- Tiểu đề 4: Bộ đội Thông tin phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ, năm 1954.
Chủ đề 4: Bộ đội Thông tin liên lạc trong kháng chiến chống Mỹ ( 1954-1975):
- Tiểu đề 1: Bộ đội Thông tin liên lạc củng cố, phát triển hệ thống thông tin phục vụ chiến đấu ( từ 1954- 1961).
- Tiểu đề 2: Bộ đội Thông tin liên lạc góp phần đánh bại “ Chiến tranh Đặc biệt” của đế quốc Mỹ ( 1961-1965).
- Tiểu đề 3: Bộ đội Thông tin liên lạc góp phần đánh bại “ Chiến tranh Cục bộ” của đế quốc Mỹ ( 1965-1969).
- Tiểu đề 4: Bộ đội Thông tin liên lạc xây dựng lực lượng, góp phần đánh bại chiến lược “ Việt Nam hóa chiến tranh” và chiến tranh phá hoại lần thứ 2 của Mỹ ( 1969-1972).
- Tiểu đề 5: Bộ đội Thông tin liên lạc phục vụ và đảm bảo thông tin trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.
* Chuyên đề: Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Bộ đội Thông tin liên lạc.
Chủ đề 5: Bộ đội Thông tin liên lạc trong thời kỳ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và thời kỳ đổi mới ( từ năm 1976- nay):
- Tiểu đề 1: Bộ đội Thông tin liên lạc trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Tiểu đề 2: Thông tin liên lạc trong thời kỳ đổi mới.