Bảo tàng Binh chủng Công binh

Địa chỉ:Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại:069513419

Bảo tàng Công binh có tổng diện tích trưng bày là 2280m2 được chia làm hai phần trưng bày chính, là trưng bày ngoại thất và trưng bày nội thất.

1/. Phần trưng bày ngoại thất có diện tích là: 580m2.

 Là những trang bị của Bộ đội Công binh đã lập được những chiến công suất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

2/. Phần trưng bày nội thất có diện tích là: 1700m2, được chia làm 4 tầng trưng bày:

  - Tầng 1: Trưng bày sưu tập “Các chủng loại bom mìn vật nổ, Đế quốc Mỹ đã sử dụng trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam”.

  - Tầng 2: là gian Khánh tiết của Bảo tàng.

  - Tầng 3: Trưng bày Những hiện vật của Bộ đội Công binh trong kháng chiến chống Thực dân Pháp (1945-1954) và phần đầu của cuộc kháng chiến chống Đế quốc Mỹ.

  - Tầng 4: Trưng bày những hiện vật của Bộ đội Công binh trong kháng chiến chống Mỹ, Bộ đội Công binh với Bác Hồ, Bộ đội Công binh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, trong thời kỳ đổi mới.