Bảo tàng chuyên ngành thuộc các đơn vị trực thuộc bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương

Bảo tàng Vũ khí

Địa chỉ:Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội
Điện thoại:069.577567
Fax:069.577567
Bảo tàng Vũ khí
 << ... < 4 5 6 7 8
Tìm kiếm
Giới thiệu - Trưng bầy